Log ind Kontakt Tilmeld nyhedsbrev Telefon: 2422 4411

Vedtægter

§ 1 Organisationen
Foreningens navn er ErhvervSkanderborg. ErhvervSkanderborg er en uafhængig og medlemsejet organisation med hjemsted i Skanderborg Kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse, fremme erhvervsudvikling og yde erhvervsservice til alle erhverv i Skanderborg kommune.

§ 3 Medlemmer
Alle virksomheder og foreninger med forretningsadresse i Skanderborg Kommune, kan optages i foreningen. Andre virksomheder og foreninger kan optages, såfremt bestyrelsen kan godkende disse som medlemmer.

§ 4 Kontingent
Det årlige kontingent, som medlemmerne skal betale til foreningen, fastsættes på hvert års generalforsamling for næste kalenderår.

Kontingentet indbetales en gang om året efter påkrav og efter bestyrelsens beslutning. Et medlemskab kan ophæves, såfremt kontingentet ikke er betalt senest en måned efter 2. påkrav.

Opsigelse af medlemskab skal ske skriftligt og med mindst 14 dages varsel til en 1. januar.

§ 5 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes i perioden 1. januar til 31. marts.

Generalforsamlingen indvarsles ved mail eller brev til medlemmerne senest 2 uger inden generalforsamlingen afholdes. Med den skriftlige indvarsling skal følge dagsorden.

Dagsordenen skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning ved formanden
3. Foreningens regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse.
4. Budget fremlægges til orientering
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 7 medlemmer for 2 år ad gangen, således at der efter tur afgår 3 og 4 medlemmer af bestyrelsen. Efter første år afgår 3 medlemmer.

Der vælges 2 suppleanter for 1 år af gangen.

Genvalg kan finde sted.

Revisor vælges for 1 år af gangen.
Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret.

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre blot ét medlem kræver skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 6 Generalforsamlingens beslutninger
Alle beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed, bortset fra de i §11 anførte tilfælde.

Der føres protokol over samtlige forhandlinger på generalforsamlingen, og protokollen underskrives af dirigenten og protokolføreren.

Såfremt der midt i en valgperiode – på grund af fraflytning, indtræden i bestyrelse eller af andre grunde – ikke længere er suppleanter til rådighed, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv.

Personer, der i henhold til denne bestemmelse er indtrådt i bestyrelsen uden at være blevet valgt på en generalforsamling, er på valg på førstkommende generalforsamling efter deres indtræden.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller på skriftlig begæring af mindst ¼ af medlemmerne. Begæringen tilstilles formanden med angivelse af de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, som skal afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse.

§ 8 Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig selv med Formand, næstformand og evt. kasserer.

Formanden leder forhandlingerne ved møderne, der afholdes efter behov ved formandens indkaldelse. Mindst 3 af bestyrelsens medlemmer kan kræve afholdt møder.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte selvstændigt arbejdende udvalg, som helt eller delvis kan sammensættes af medlemmerne af foreningen. Der skal afgives rapport til bestyrelsesformanden om det udførte arbejde.

ErhvervSkanderborg ansætter en eller flere erhvervschefer, der forestår den daglige ledelse og administration af ErhvervSkanderborg med reference til bestyrelsen.

Erhvervschefen/chefernes opgaver og rettigheder fastsættes nærmere i ansættelseskontrakter, der udarbejdes af bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Alle bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Der skal føres protokol over forhandlingerne på møderne.

§ 9 Tegningsregel
Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Foreningens formue skal være anbragt i pengeinstitut og skal være rentebærende så vidt muligt. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Regnskabet skal revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 10 Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 11 Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen
Til vedtægtsændringer og opløsning af foreningen kræves at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer herfor. Ved opløsning skal foreningens formue anvendes til fremme af erhvervsmæssige formål. Anvendelsen besluttes af Generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.

Godkendt på generalforsamling 7. marts 2013