Log ind Tilmeld nyhedsbrev Telefon: 2422 4411

Strategiplan for ErhvervSkanderborg

Foreningens vedtægtsbestemte formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse, fremme erhvervsudvikling og yde erhvervsservice til alle erhverv i Skanderborg kommune.

Vision

ErhvervSkanderborg skaber fremdrift, sammenhold, og gode rammer for det lokale erhvervsliv.

Mission

Vi arbejder for at skabe dynamik, sammenhængskraft og virkelyst blandt alle, der driver virksomhed i Skanderborg Kommune. Vi skaber netværk, styrker handlemuligheder og forener kræfterne om dialog med interessenter, der kan påvirke rammevilkår og muligheder for områdets erhvervsliv.

Slogan

- vi samler det lokale erhvervsliv

Værdier

 • Imødekommenhed
 • Troværdighed
 • Fællesskab

Vi modtager alle henvendelser fra medlemmer, erhvervsdrivende og samarbejdspartnere med stor imødekommenhed, og forsøger at finde løsninger der styrker mulighederne for at drive virksomhed i Skanderborg Kommune.

Vi indsamler viden, formidler informationer og skaber kontakt mellem relevante aktører med afsæt i en høj grad af troværdighed for at skabe en positiv erhvervsudvikling.

Vi arbejder for at skabe fællesskab mellem foreningens medlemmer, der er optaget af at dele viden og synspunkter med andre ligesindede, der har interesse for erhvervsudvikling i vores område.

Strategiske målsætninger

I perioden 2022 – 2025 arbejder vi for at indfri tre strategiske målsætninger:

 1. Rammevilkår for et stærkt erhvervsliv
 2. Vedkommende medlemskab
 3. Større synlighed

Målsætning 1 – Rammevilkår for et stærkt erhvervsliv

Mål 1 – ErhvervSkanderborg styrker de rammevilkår, der understøtter det optimale klima for at etablere, udvikle og drive erhvervsvirksomhed

 1. Mindst top-10 Placering i DI’s årlige analyse af erhvervsvilkår i alle fire år
 2. Indflydelse på proces og indhold i kommunens erhvervspolitik 2022 for at adressere de udfordringer, erhvervslivet mener har betydning for reel udvikling
 3. Understøtter problemknusnings- og undringsmøder mellem erhvervsliv og kommune
 4. Samarbejde med kommunen om at omsætte erhvervspolitikkens ambitioner til konkrete løsninger og handlinger
 5. Udvikler og afholder løbende tidssvarende aktiviteter til før-startere, iværksættere og eksisterende virksomheder
 6. Kontakte nytilflyttede virksomheder

Fokus de kommende år:
Ad 1) Gennemføre parallel spørgeundersøgelse til den årlige DI-analyse for at afdække og nuancere virksomhedernes syn på kommunens erhvervsvenlighed – med det formål at skabe fokus på konkrete forbedrings- og handleindsatser sammen med kommunen.

Ad 2) Arbejde for at få en medfaciliterende rolle i udviklingen af kommunens nye erhvervspolitik. Vi identificerer nøglepersoner/-roller og sikrer, at vi løbende har en tæt og kontinuerlig dialog med Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget, Klima-, Miljø- og Planudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget om erhvervslivets udfordringer og muligheder. ES skal påvirke det politiske niveau og sætte sit præg på den politiske agenda.

Ad 4) Med udgangspunkt i medlemsundersøgelsen og løbende dialoger, udvælger vi to fokusområder, som vi arbejder med det kommende år.

Drift - indsatser i perioden:
Ad 3) Handle på informationer om problemstillinger mellem erhvervsliv og kommune – det kan være alle former for sagsbehandling og processer i forbindelse med f.eks. indkøb, byggeri og udbud. Arbejde for en gensidig konstruktiv og professionel dialog, når erhvervslivet er i kontakt med det politiske, ledelsesmæssige og sagsbehandlende niveau i Skanderborg Kommune.

Ad 4) Facilitere processer og aktiviteter, hvor nøglepersoner fra erhvervslivet og kommunen sammen arbejder for at skabe konkrete resultater inden for de områder, der sættes fokus på i erhvervspolitikken (f.eks. infrastruktur, arbejdskraft, grøn omstilling, erhvervsudviklingstilbud). 

Ad 5) Årligt gennemføre mindst 70 iværksættervejledninger samt afholde min. 5 aktiviteter for iværksættere. Derudover henvises til Erhvervshus Midtjylland, iværksætterpanelet og øvrigt netværk, hvor det giver mening.

Arbejde med aktuelle temaer for virksomhederne f.eks.:

 • Eftervirkninger fra Covid-19 og krigen i Ukraine
 • Arbejdskraftmangel
 • Grøn dagsorden
 • Digitalisering
 • Advisory board
 • Stort fokus på at facilitere netværk

Ad 6) Tage initiativ til en koordineret velkomstindsats sammen med Skanderborg Kommune, når udefrakommende virksomheder viser interesse for at vurdere mulighederne for at etablere sig eller udvide i kommunens geografiske område.

Kontakt til tilflyttervirksomheder ud fra CVR-register med tilbud om møde, så vi kan få et nærmere kendskab til virksomheden. På mødet informerer vi bl.a. om muligheder i erhvervsservicesystemet, lokale muligheder og evt. frokost med borgmester og kommunaldirektør.

Målsætning 2 - vedkommende medlemskab

Mål 2 – Foreningens medlemstal vokser, og foreningen opleves stærk og vedkommende.

 1. Medlemmerne segmenteres på forskellig vis – f.eks. efter størrelse og/eller branche for at kunne målrette kommunikation og aktiviteter, så medlemskabet opleves relevant
 2. Gennemføre aktiviteter, der også kan tiltrække nye medlemmer. Foreningen vokser samlet set med 15 % i perioden 2022-2025 (udgangspunkt 580 ved udgangen af 2021)
 3. Udvikling og gennemførelse af min. 50 årlige arrangementer, herunder min. 4 arrangementer kun for medlemmer
 4. Inddrage medlemmer i forskellige interne og eksterne processer

Fokus de kommende år:
Vi ønsker at styrke netværket mellem medlemmerne, og at udnytte deres kompetencer ved at involvere dem i flere aktiviteter – som vi fx har gjort det ved udvikling af strategiplan. Vi definerer de områder, hvor vi involverer medlemmerne.

Vi ønsker at få indsigt i begrundelserne for, at nogle medlemmer melder sig ud og for, at nogle lokale virksomheder vælger medlemskabet fra.

Drift - indsatser i perioden:
Ad 1) Medlemmerne segmenteres svarende til vores 9 medlemskaber, og dette kan kombineres med f.eks. branche og faglige interesser.

Ad 2) Det kan være arrangementer sammen med andre interessenter, hvor der så også kommer deltagere der ikke i forvejen er medlem, f.eks. Lederne, IDA og Skanderborg Kommune.

Ad 3) Benytte forskellige kommunikationskanaler, f.eks. direct mail og SoMe. Afholde arrangementer på forskellig vis - fysisk og online.

Ad 4) Inddrage medlemmerne aktivt f.eks.:

 • Ved udvikling af foreningen
 • Medlemstilbud
 • Formulering af interesse-varetagende budskaber rettet mod foreningens omverden
 • Kommunens erhvervspolitik
 • Advisory Board for ES’s egen kommunikation/branding med medlemmerne
 • Relevante politiske udvalg

Målsætning 3 - større synlighed
Mål 3 – Foreningen opnår større synlighed

 1. Generel branding af ErhvervSkanderborg
 2. Alle byrådsmedlemmer skal kende til ErhvervSkanderborg og foreningens mærkesager
 3. Mindst 200 virksomheder, der ikke er medlem af foreningen, får i perioden kendskab til ErhvervSkanderborg og værdien af medlemskab
 4. Bidrage til kontakt mellem skoler og erhvervsliv
 5. Kommunikation om de opgaver vi løser, og de ting vi påvirker

Fokus de kommende år:
Ad 1) Med hjælp fra medlemmer udarbejder vi en overordnet kommunikationsstrategi, der sikrer øget synlighed og spredning af alle de gode succeshistorier.

Ad 2) Målrettet kommunikationsindsats og lobbyarbejde i forhold til byrådets medlemmer.

Drift - indsatser i perioden:
Ad 3) Udvikle og gennemføre målrettede rekrutteringskampagner for at synliggøre værdien af et medlemskab overfor virksomheder, der ikke er medlemmer.

Ad 4) Bidrage til gennemførelse af oplysnings- og samarbejdsprojekter målrettet grundskolen og/eller ungdomsuddannelserne i kommunen f.eks. ”Innovent”, ”Mød en mulighed” og erhvervspraktik til 8. og 9. klasserne.

Ad 5) Der skal være mere opmærksomhed på vores rolle som bindeled og talerør mellem erhvervsliv og kommune og hvad man kan bruge foreningen til.

Godkendt af bestyrelsen 08092022