Log ind Tilmeld nyhedsbrev Telefon: 2422 4411

Strategiplan for ErhvervSkanderborg

Foreningens vedtægtsbestemte formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse, fremme erhvervsudvikling og yde erhvervsservice til alle erhverv i Skanderborg kommune.


Vision

ErhvervSkanderborg vil skabe vækst i Danmarks mest aktive erhvervskommune


Mission

Vi arbejder for at skabe dynamik, sammenhængskraft og virkelyst blandt alle, der driver virksomhed i Skanderborg Kommune. Vi skaber netværk, styrker handlemuligheder og forener kræfterne om dialog med interessenter, der kan påvirke rammevilkår og muligheder for områdets erhvervsliv.


Slogan

- vi samler erhvervslivet


Strategiske målsætninger

I perioden 2018 – 2021 arbejder vi for at indfri tre strategiske målsætninger:


Mål 1 – Erhvervslivet oplever, at Skanderborg Kommune er et attraktivt sted at

drive virksomhed

 • TOP-3 Placering i DI’s årlige analyse af erhvervsvilkår
 • Proaktiv rolle i dialog med Skanderborg Kommune om erhvervslivets rammevilkår
 • ”Levere varen” i forhold til opgaver i resultatkontrakt med Skanderborg Kommune


Indsatser i perioden:

 • Påvirke kommunen, så relevante rammevilkår understøtter erhvervsudviklingen (fx at tilstrækkelig erhvervsjord stilles til rådighed)
 • Samarbejde med og udfordre kommunen på de svage punkter, der hæmmer erhvervsudvikling
 • Tættere dialog med Byrådet, Økonomiudvalget og andre beslutningstagere om erhvervslivets udfordringer og muligheder
 • Fortsætte og udbygge det gode arbejde med at yde erhvervsservice og have en tæt dialog med erhvervslivet og samarbejdspartnere
 • Tage aktivt del i arbejdet i kommunens særlige udvalg om erhvervsudvikling (§17, stk. 4 udvalg der nedsættes i 2020)
 • Være aktiv sparringspartner i forbindelse med kommunale visioner, politikker, kommuneplan og strategier mv., der har relevans for erhvervsudviklingen
 • Være talerør og kontaktformidler for virksomheder

MEDLEMSTILBUD

Mål 2 – Foreningen vokser og medlemmerne oplever stærkere relationer mellem

hinanden og foreningen

 • Medlemstallet stiger med 10% om året
 • Mindst 5 årlige arrangementer som potentielt udvider medlemskredsen
 • Det samlede årlige deltagerantal til foreningens arrangementer stiger med 5% om året


Indsatser i perioden:

 • Alle potentielle iværksættere skal kende vores tilbud
 • Udnytte Facebook, LinkedIn og øvrige sociale medier
 • Lytte til medlemmernes ønsker og arbejde for større bevidsthed om tilbud i medlemskredsen
 • Arbejde med særlige tilbud for medlemmer
 • Tilbud til medlemmer uafhængig af tid og sted, f.eks. webinar, lægge materiale på nettet, videoer mv.


ORGANISATIONSUDVIKLING

Mål 3 – Foreningen opnår større synlighed

 • Kendskabsgraden for ErhvervSkanderborg øges blandt den naturlige målgruppe 
 • Foreningens økonomiske uafhængighed og ressourcemæssige formåen øges


Indsatser i perioden:

 • Styrke bestyrelsens strategiske arbejde, udbygge relationerne og bringe den enkeltes kompetencer og ressourcer i spil
 • Uddelegere opgaver og inddrage nøglepersoner omkring bestyrelsen og sekretariatet i udvalg og ad hoc grupper
 • Skabe nye indtægtsdækkede aktiviteter eller projektfinansiering, som supplement/alternativ til kommunal resultatkontrakt (fx salg af deltagelse i webinarer til firmaer i andre kommuner el. lign.)
 • Mere automatisering og effektive forretningsgange/bedre måder at arbejde på
 • Anvende IT til at understøtte medlemsrelationerne – både nuværende og specielt nye emner (CRM/medlemssystem)
 • Gennemføre analyser, surveys, interviews mv. for at arbejde proaktivt og faktabaseret


Godkendt af bestyrelsen 181218